Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : Arts

About Arts Faculty

Course Structure

Syllabus

Alumni

Departments

Syllabus

UG & PG Syllabus of English Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. English Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. English Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Compulsory English Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. General English Sem-II [2022 Pattern]Download
5F.Y.B.A. English [2019Pattern]Download
6S.Y.B.A. English Download
7T. Y. B. A. English Download
8M.A. English Sem-I [NEP-2020]Download
9M.A. English-I Sem-II [P.2.1][2022 Pattern]Download
10M.A. English-I Sem-II [P.2.2][2022 Pattern]Download
11M.A. English-I Sem-II [P.2.3][2022 Pattern]Download
12M.A. English-I Sem-II [P.2.4][2022 Pattern]Download
13M.A. English - I [2019 Pattern]Download
14M.A. English - II [2019 Pattern]Download
UG & PG Syllabus of Marathi Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5F. Y. B.COM. MARATHI Sem-I [2022 Pattern]Download
6F. Y. B.COM. MARATHI Syllabus [2019 Pattern]Download
7S.Y.B.A. 2301 & 2401Download
8S.Y.B.A. 2302 & 2402Download
9S.Y.B.A. 2303 & 2403Download
10S.Y.B.Sc. (All) (Marathi)Download
11T.Y.B.A.(S4) MarathiDownload
12T.Y.B.A.(S3) MarathiDownload
13M.A. Sem-I [NEP-2020]Download
14M. A. Sem-I [2022 Pattern]Download
15M. A. Sem-II Gramin & Dalit-sahitya[2022 Pattern]Download
16M. A. Sem-II Bhashavinyan [2022 Pattern]Download
17M. A. Sem-II Madhyugin Marathi wamnmayacha [2022 Pattern]Download
18M. A. Sem-II vyvaharik-v-upayojit-marathi [2022 Pattern]Download
19M. A. [2019 Pattern]Download
20M.A. IIDownload
21M.A.II प्रसारमाध्यम आणि साहित्यव्यवहारDownload
22M.A.II प्रसारमाध्यम आणि साहित्यव्यवहारDownload
23MA II Marathi साहित्य समीक्षा,साहित्य संशोधनDownload
24M.A.- II -5301 & 5401Download
25Marathi- M.A.- II -5302 & 5402Download
26MA-II विशेष लेखकाचा अभ्यास-मध्ययुगीनDownload
UG & PG Syllabus of Hindi Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A. Download
6T.Y.B.A. Download
7M.A. Sem-I [NEP-2020]Download
8M. A.-I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M. A.-I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M. A.-I [2019 Pattern]Download
11M.A.-IIDownload
UG & PG Syllabus of Geography Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A.Download
6T.Y.B.A.Download
7M.A. Sem-I [NEP-2020]Download
8M.A.-M.Sc.- Geography - I-Sem-I [2022 Pattern]Download
9M.A.-M.Sc.- Geography - I-Sem-II [2022 Pattern]Download
10M.A.-M.Sc.-Geography - I [2019 Pattern]Download
11M.A.-M.Sc. Geography-IIDownload
UG & PG Syllabus of History Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A.Download
6T.Y.B.A.Download
7M.A. Sem-I [NEP-2020]Download
8M.A. - I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M.A. - I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M.A. - I [2019 Pattern]Download
11M.A.-IIDownload
UG & PG Syllabus of Psychology Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I[NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I[2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II[2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A. Download
6T.Y.B.A. Download
7M.A. Sem-I[NEP-2020]Download
8M. A.-I Sem-II[2022 Pattern]Download
9M. A.-IDownload
10M.A. IIDownload
UG & PG Syllabus of Economics Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020] Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern] Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern] Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern] Download
5S.Y.B.A.Download
6T.Y.B.A.Download
7M.A. -I Sem-I [NEP-2020]Download
8M.A. -I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M.A. -I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M.A. -I [2019 Pattern] Download
11MA II Download
UG & PG Syllabus of Political Science Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A.-Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A.-Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A.-Sem-II General [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A.G-1[2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A.Download
6T.Y.B.A.Download
7M.A.-Sem-I [NEP-2020]Download
8M.A.-I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M.A.-I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M.A.-I [2019 Pattern]Download
11M.A.-IIDownload
UG & PG Syllabus of Defence and Strategic Studies Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A. Download
6T.Y.B.A. Download
7M.A. [2022 Pattern]Download
UG & PG Syllabus of Sociology Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A. (General P-2 & Spl. P-1 & Spl. P-2)Download
6T.Y.B.A. Download
UG & PG Syllabus of Library Science Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1B. Lib. Sci. Sem-I [NEP-2020]Download
2B. Lib. Sci. Sem-I [2022 Pattern]Download
3B. Lib. Sci. Sem-II [2022 Pattern]Download
4B. Lib. Sci. [2019 Pattern]Download
Post Graduate Syllabus of Dept. Lib. Sci.
5M. Lib. Sci. Sem-I [NEP-2020]Download
6M. Lib. Sci. Sem-I [2022 Pattern]Download
7M. Lib. Sci. Sem-II [2022 Pattern]Download
8M. Lib. Sci. [2019 Pattern]Download
UG & PG Syllabus of Yoga Department Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B. A.-Yoga Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B. A.-Yoga Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B. A.-Yoga Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B. A.-Yoga [2019 Pattern]Download
5S.Y.B. A.- YogaDownload
6T.Y.B. A.- YogaDownload
UG & PG Syllabus of Philosophy and Logic Department
Sr. No.Class Download Syllabus
Philosophy Department
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-I & II [2019 Pattern]Download
4S.Y.B.A. Special-1,2 & 3Download
5T.Y.B.A -S3,S4 & G3Download
Logic Department
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A. Special-1Download
6T.Y.B.A. G-3 LOGICDownload
UG & PG Syllabus of Sanskrit Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.A. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.A. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.A. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.A. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.A. Download
6T.Y.B.A. Download