Academic Notices
New Post
सुधारित SIAC CET २०२५ लेखी परीक्षेसंदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सेंट बॅक शिष्यवृत्ती अर्ज (Re-apply) झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
संस्कृत विषयातील शिष्यवृत्ती – कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी सूचना

Stream : Arts

About Arts Faculty

Course Structure

Syllabus

Alumni

Departments

Syllabus

UG & PG Syllabus of English Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA English Total PSO[NEP-2020]Download
FYBA Eng. AEC (NEP-2020)Download
FYBA Eng. IKS Sem-I(NEP-2020)Download
FYBA Eng. Major MJM-1 Sem-I (NEP-2020)Download
FYBA Eng. Major MJM-2 Sem-I (NEP-2020)Download
FYBA Eng. OE Sem-I (NEP-2020)Download
FYBA Eng. OE-1 Sem-I (NEP-2020)Download
FYBA Eng. SEC Theory Sem-I(NEP-2020)Download
FYBA Eng. VEC Sem-I(NEP-2020)Download
FYBA Eng. VSC Sem-I(NEP-2020)Download
MA-I English Total PSO [NEP-2020]Download
MA-I 1 Eng. Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I 2 Eng. Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I 3 Eng. Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I 4 Eng. Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I 5 Eng. Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I 6 Eng. Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I Eng. RM-1 Sem-I (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
FYBA Comp. Eng. Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Comp. Eng. Sem-II (2022 Pattern)Download
FYBA G-1 Eng Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBCom Add Eng Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBCom Comp. Eng. Sem-I (2022 Pattern)Download
SYBA Comp. Eng. Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA G-2 Eng. Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA S-1 Eng. Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA S-2 Eng. Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBSc (CS) Eng. Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBSc Optional Eng. Sem-III (2022 Pattern)Download
TYBA Comp. Eng. Sem-V (2022 Pattern)Download
TYBA G-3 Eng. Sem-V (2022 Pattern)Download
TYBA S-3 Eng. Sem-V (2022 Pattern)Download
TYBA S-4 Eng. Sem-V (2022 Pattern)Download
MA-I-Eng Lit 1550-1798 Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-I -1.3. Eng. Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-I 1.4. Eng. Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-I Eng Lit 1798-2000 Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-II Eng. P 3.1 Indian Writing in English Sem-III (2022 Pattern)Download
MA-II Eng. P. 3.2 ELLT Sem-III (2022 Pattern)Download
MA-II Eng. P.3.3-Drama in English Sem-III (2022 Pattern)Download
MA-II Eng. P. 3.4 American Literature Sem-III (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Comp. Eng. Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Comp. Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
FYBA Eng. G-1 Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Eng. G-1 Sem-II (2019 Pattern)Download
FYBCom Add. Eng Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBcom Add. English Sem-II (2019 Pattern)Download
FYBCom Comp. Eng. Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBCom Comp. Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Comp. Eng. Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA G-2 Eng. Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA G-2 Eng. Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBA S-1 Eng. Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA S-1 Eng. Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBA S-2 Eng. Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA S-2 Eng. Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBSc (CS) Eng. Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBSc (CS) Eng. Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBSc Optional (Plain) English Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Optional Eng. Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBA Comp. Eng. Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Comp. English Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Comp. Eng. Sem-VI (2019 Pattern)Download
TYBA Fun. Eng. P5 Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Fun. Eng. P5 Sem-VI (2019 Pattern)Download
TYBA Fun. Eng. P6 Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Fun. Eng. P6 Sem-VI (2019 Pattern)Download
TYBA G-3 English Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA G-3 Eng. Sem-VI (2019 Pattern)Download
TYBA S-3 Eng. Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA S-3 Eng. Sem-VI (2019 Pattern)Download
TYBA S-4 Eng. Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA S-4 Eng. Sem-VI (2019 Pattern)Download
MA-I 1.4. Eng. Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-I -1.1. Eng. Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-I -1.2. Eng. Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-I -1.3. Eng. Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-I P. 1.4 Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-I P.1.1 Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-I P.1.2 Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-I P.1.3 Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-I P.1.2 Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-I P.1.3 Eng. Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-II P-3.1 Eng. Indian Writing in English Sem-III (2019 Pattern)Download
MA-II P. 3.2 Eng. ELLT Sem-III (2019 Pattern)Download
M.A. II P.3.3- Eng. Drama in English Sem-III 9090909Download
MA-II P. 3.4 Eng. American Literature Sem-III (2019 Pattern)Download
MA-II P 4.1 Eng. Sem-IV Indian Writing in English (2019 Pattern)Download
MA-II P. 4.2 Eng. Sem-IV ELLT (2019 Pattern)Download
MA-II P. 4.4 Eng. American Literature Sem-IV (2019 Pattern)Download
MA-II P.4.3 Eng. Drama in English (2019 Pattern)-0-0-Download
UG & PG Syllabus of Marathi Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Marathi SEM-I (NEP 2020 Pattern)Download
FYBA Marathi SEM-II (NEP 2020 Pattern)Download
MA-I Marathi SEM-I (NEP 2020 Pattern)Download
MA-I Marathi SEM-II (NEP 2020 Pattern)Download
2022 - Pattern
FYBA Marathi SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBA Marathi SEM-II (2022 Pattern)Download
FYBCom Marathi SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBCom Marathi SEM-II (2022 Pattern)Download
SYBA Marathi SEM-III (2022 Pattern)Download
SYBA Marathi SEM-IV (2022 Pattern)Download
SYBSc Marathi SEM-III (2022 Pattern)Download
SYBSc Marathi SEM-IV (2022 Pattern)Download
MA-I Marathi SEM-I (2022 Pattern)Download
MA-I Marathi SEM-II (2022 Pattern)Download
MA-II Marathi SEM-III (2022 Pattern)Download
MA-II Marathi SEM-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Marathi SEM-I (2019 Pattern)Download
FYBA Marathi SEM-II (2019 Pattern)Download
FYBCom Marathi SEM-I (2019 Pattern)Download
FYBCom Marathi SEM-II (2019 Pattern)Download
SYBA Marathi SEM-III (2019 Pattern)Download
SYBA Marathi SEM-IV (2019 Pattern)Download
SYBSc Marathi SEM-III (2019 Pattern)Download
SYBSc Marathi SEM-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Marathi SEM-V (2019 Pattern)Download
TYBA Marathi SEM-VI (2019 Pattern)Download
MA-I Marathi SEM-I (2019 Pattern)Download
MA-I Marathi SEM-II (2019 Pattern)Download
MA-II Marathi SEM-III (2019 Pattern)Download
MA-II Marathi SEM-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Hindi Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Hindi SEM-I (NEP-2020)Download
FYBA Hindi SEM-II (NEP-2020)Download
MA-I Hindi Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I Hindi Sem-II (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
Anchoring Certificate Course Syllabus 2018-2021 (2022 Pattern)Download
Anuvad Certificate Course Syllabus 2018-2021 (2022 Pattern)Download
FYBA Hindi SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBA Hindi SEM-II (2022 Pattern)Download
FYBCom Hindi SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBCom Hindi SEM-II (2022 Pattern)Download
SYBA Hindi SEM-III (2022Pattern)Download
SYBA Hindi SEM-IV (2022Pattern)Download
MA-I Hindi SEM-I (2022 Pattern)Download
MA-I Hindi SEM-II (2022 Pattern)Download
MA-II Hindi SEM-III (2022 Pattern)Download
MA-II Hindi SEM-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Hindi SEM-I (2019 Pattern)Download
FYBA Hindi SEM-II (2019 Pattern)Download
FYBCom Hindi SEM-I (2019 Pattern)Download
FYBCom Hindi SEM-II (2019 Pattern)Download
SYBA Hindi SEM-III (2019 Pattern)Download
SYBA Hindi SEM-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Hindi SEM-V (2019 Pattern)Download
TYBA Hindi SEM-VI (2019 Pattern)Download
MA-I Hindi SEM-I (2019 Pattern)Download
MA-I Hindi SEM-II (2019 Pattern)Download
MA-II Hindi SEM-III (2019 Pattern)Download
MA-II Hindi SEM-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Geography Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Geography Sem-I (NEP 2020)Download
FYBA Geography Sem-II (NEP-2020)Download
SYBA Geography Sem-III (NEP-2020)Download
MA-MSc-I Geography Sem-I (NEP 2020)Download
MA-MSc-I Geography Sem-II (NEP-2020)Download
MA- II Geography Sem-III (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
FYBA Geography Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Geography Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA Geography Sem-III ( 2022 Pattern)Download
SYBA Geography Sem-IV (2022 Pattern)Download
TYBA Geography Sem-V (2022 Pattern)Download
MA-M.Sc-I Geography Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-MSc-I Geography Sem-II (2022 Pattern)Download
MA-MSc-II Geography Sem-III (2022 Pattern)Download
MA-MSc-II Geography Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Geography Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Geography Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Geography Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Geography Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Geography Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Geography Sem-VI (2019 Pattern)Download
MA-MSc Geography-I Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-MSc-I Geography Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-MSc-II Geograohy Sem-III (2019 Pattern)Download
MA-MSc-II Geography Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of History Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBA History Sem-I & Sem-II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA History Sem-I (NEP-2020)Download
FYBA History Sem-II (NEP 2020)Download
SYBA History Sem-III (2023 Pattern)Download
MA-I History Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I History Sem-II (NEP 2020)Download
MA-II History Sem-III (2023 Pattern)Download
2022 - Pattern
FYBA History Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA History Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA History Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA History Sem-IV (2022 Pattern)Download
MA-I History Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-I History Sem-II (2022 Pattern)Download
MA-II History Sem-III (2022 Pattern)Download
MA-II History Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA History Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA History Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA History Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA History Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA History Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA History Sem-VI (2019 Pattern)Download
MA-I History Sem-I (2019-Pattern)Download
MA-I History Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-II History Sem-III (2019 Pattern)Download
MA-II History Sem-IV (2019-Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Psychology Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Psychology Sem-I (NEP 2020)Download
FYBA Psychology SEM-II (NEP 2020)Download
MA-I Psychology Sem-I (NEP 2020)Download
MA-I Psychology Sem-II (NEP 2020)Download
2022 - Pattern
FYBA Psychology Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Psychology Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA Psychology Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA Psychology Sem-IV (2022 Pattern)Download
MA-I Psychology Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-I Psychology Sem-II (2022 Pattern)Download
MA-II Psychology Sem-III (2022 Pattern)Download
MA-II Psychology Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Psychology Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Psychology Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Psychology Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Psychology Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Psychology Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Psychology Sem-VI (2019 Pattern)Download
MA-I Psychology Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-I Psychology Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-II Psychology Sem-III (2019 Pattern)Download
MA-II Psychology Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Economics Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA ECONOMICS Sem-I (NEP-2020)Download
FYBA ECONOMICS Sem-II (NEP-2020)Download
MA-I ECONOMICS Sem-I (NEP-2020)Download
MA-I ECONOMICS Sem-II (NEP 2020)Download
2022 - Pattern
FYBA ECONOMICS Sem-I (Pattern 2022)Download
FYBA ECONOMICS Sem-II (Pattern 2022)Download
FYBCom ECONOMICS BE-Sem-I (Pattern 2022)Download
FYBCom ECONOMICS BF-Sem-I (Pattern 2022)Download
FYBCom ECONOMICS BE-Sem-II (Pattern 2022)Download
FYBCom ECONOMICS BF-Sem-II (Pattern 2022)Download
SYBA ECONOMICS Sem-III G-1 (Pattern 2022)Download
SYBA ECONOMICS Sem-III S-1 (Pattern 2022)Download
SYBA ECONOMICS Sem-III S-2 (Pattern 2022)Download
SYBA ECONOMICS Sem-IV G-2 (Pattern 2022)Download
SYBA ECONOMICS Sem-IV S-1 (Pattern 2022)Download
SYBA ECONOMICS Sem-IV S-2 (Pattern 2022)Download
SYBCom ECONOMICS BE Sem-III (Pattern 2022)Download
SYBCom ECONOMICS BE Sem-IV (Pattern 2022)Download
SYBCom ECONOMICS BF Sem-III (Pattern 2022)Download
SYBCom ECONOMICS BF Sem-IV (Pattern 2022)Download
MA-I ECONOMICS Sem-I (Pattern 2022)Download
MA-I ECONOMICS Sem-II (Pattern 2022)Download
MA-II ECONOMICS Sem-III (Pattern 2022)Download
MA-II ECONOMICS Sem-IV (Pattern 2022)Download
2019 - Pattern
FYBA ECONOMICS Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBCom ECONOMICS Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA ECONOMICS Sem-II (2019 Pattern)Download
FYBCom ECONOMICS Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA ECONOMICS Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBCom ECONOMICS Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA ECONOMICS Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBCom ECONOMICS Sem-IV (2019 PatternDownload
TYBA ECONOMICS Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBCom ECONOMICS Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA ECONOMICS Sem-VI (2019 Pattern)Download
TYBCom ECONOMICS Sem-VI (2019 Pattern)Download
MA-I ECONOMICS Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-I ECONOMICS Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-II ECONOMICS Sem-III (2019 Pattern)Download
MA-II ECONOMICS Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Political Science Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Political Science Sem-I (NEP 2020 Pattern)Download
FYBA Political Science Sem-II (NEP 2020 Pattern)Download
MA-I Political Science Sem-I (NEP 2020 Pattern)Download
MA-I Political Science Sem-II (NEP 2020 Pattern)Download
2022 - Pattern
FYBA Political Science Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Political Science Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA Political Science Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA Political Sci. Skill Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA Political Science Sem-IV (2022 Pattern)Download
SYBA Political Sci. Skill Sem-IV (2022 Pattern)Download
MA-I Political Science Sem-I (2022 Pattern)Download
MA-I Political Science Sem-II (2022 Pattern)Download
MA-II Political Science Sem-III (2022 Pattern)Download
MA-II Political Sci. Skill SEM-III (2022 Pattern)Download
MA-II Political Science SEM-IV Pattern 2022Download
MA-II Political Sci. Skill SEM-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Political Science Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Political Science Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Political Science Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Political Science Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Political Science Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Political Science Sem-VI (2019 Pattern)Download
MA-I Political Science Sem-I (2019 Pattern)Download
MA-I Political Science Sem-II (2019 Pattern)Download
MA-II Political Science Sem-III (2019 Pattern)Download
MA-II Political Science Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Defence and Strategic Studies Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Defence SEM-I (NEP-2020)Download
FYBA Defence SEM-II (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
FYBA Defence SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBA Defence SEM-II (2022 Pattern)Download
SYBA Defence SEM-III (2022 Pattern)Download
SYBA Defence SEM-IV (2022 Pattern)Download
M.A. [2022 Pattern]Download
2019 - Pattern
FYBA Defence SEM-I (2019 Pattern)Download
FYBA Defence SEM-II (2019 Pattern)Download
SYBA Defence SEM-III (2019 Pattern)Download
SYBA Defence SEM-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Defence SEM-V (2019 Pattern)Download
TYBA Defence SEM-VI (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Sociology Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Sociology Sem-I (NEP 2020)Download
FYBA Sociology Sem-II (NEP 2020)Download
2022 - Pattern
FYBA Sociology Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Sociology Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA Sociology Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA Sociology Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Sociology Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Sociology Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Sociology Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Sociology Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Sociology Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Sociology Sem-VI (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Library Science Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
B. Lib. Sci. Sem-I (NEP-2020)Download
B. Lib. Sci. Sem-II [NEP-2020]Download
M. Lib. Sci. Sem-I [NEP-2020]Download
M. Lib. Sci. Sem-II [NEP-2020]Download
2022 - Pattern
B. Lib. Sci. Sem-I (2022 Pattern)Download
B. Lib. Sci. Sem-II (2022 Pattern)Download
M. Lib. Sci. Sem-I (2022 Pattern)Download
M. Lib. Sci. Sem-II (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
B.Lib.-Sci Sem-I (2019 Pattern)Download
B.Lib.-Sci Sem-II (2019 Pattern)Download
M.Lib.I.Sci. Sem-I (2019 Pattern)Download
M.Lib.I.Sci. Sem-II (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Yoga Department Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA YOGA SEM-I (2020-NEP)Download
FYBA YOGA SEM-II (2020-NEP)Download
FYBA Yoga For Mental Health [YOG189-CC]Sem-II [NEP-2020]Download
2022 - Pattern
FYBA YOGA SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBA YOGA SEM-II (2022 Pattern)Download
SYBA YOGA SEM-III (2022 Pattern)Download
SYBA YOGA SEM-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA YOGA SEM-I (2019 Pattern)Download
FYBA YOGA SEM-II (2019 Pattern)Download
SYBA YOGA SEM-III (2019 Pattern)Download
SYBA YOGA SEM-IV (2019 Pattern)Download
TYBA YOGA SEM-V (2019 Pattern)Download
TYBA YOGA SEM-VI (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Philosophy and Logic Department
Class Download Syllabus
Philosophy Department
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 Pattern
FYBA Philosophy Sem-I (NEP 2020 Pattern)Download
FYBA Philosophy Sem-II (NEP 2020 Pattern)Download
2022 - Pattern
FYBA Philosophy Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Philosophy Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA Philosophy Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA Philosophy Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Philosophy Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Philosophy Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Philosophy Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Philosophy Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Philosophy Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Philosophy Sem-VI (2019 Pattern)Download
Logic Department
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 Pattern
FYBA Logic (Minor) Sem- II (NEP 2020 Pattern)Download
2022 - Pattern
FYBA Logic Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Logic Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA Logic Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA Logic Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Logic Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Logic Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Logic Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Logic Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Logic Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Logic Sem-VI (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Sanskrit Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBA Sanskrit Sem-I (NEP-2020 Pattern)Download
FYBA Sanskrit Sem-II (NEP-2020 Pattern)Download
2022 - Pattern
FYBA Sanskrit Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBA Sanskrit Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBA Sanskrit Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBA Sanskrit Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBA Sanskrit Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBA Sanskrit Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBA Sanskrit Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBA Sanskrit Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBA Sanskrit Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBA Sanskrit Sem-VI (2019 Pattern)Download