Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : YCMOU

YCMOU विषयी

संपर्क

समंत्रक यादी

वेळापत्रक

वेळापत्रक

Sr. No.Course / StreamDownload
1T.Y.B.Com.View Time Table
2T.Y.B.A.View Time Table
3S.Y. B.Com.View Time Table
4S.Y.B.A.View Time Table
5F.Y.B.A , F.Y.B.ComView Time Table
6M.Sc. - SEM - IView Time Table
7M.Sc. - SEM - IIView Time Table
8M. A. Marathi - SEM - IView Time Table
9M.A. - SEM - IIIView Time Table