Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : Science

About Science Faculty

Course Structure

Syllabus

Alumni

Departments

Syllabus

UG & PG Syllabus of Physics Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
8M. Sc. - I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M. Sc. - I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M. Sc. - I [2019 Pattern]Download
11M. Sc. - II Download
UG & PG Syllabus of Chemistry Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M.Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
8M.Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
9M. Sc. - IDownload
10M. Sc. - II Analytical Chemistry Download
11MSc II Inorganic ChemistryDownload
12MSc II Organic ChemistryDownload
UG & PG Syllabus of Botany Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M. Sc.-I Sem-I [NEP-2020]Download
8M. Sc.-I Sem-I [Bioinfo.] [NEP-2020]Download
9M. Sc.-I Sem-I [2022 Pattern]Download
10M. Sc.-I Sem-II [2022 Pattern]Download
11M. Sc. - I [2019 Pattern]Download
12M. Sc. - IIDownload
13Ph.D. Course workDownload
UG & PG Syllabus of Zoology Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
8M. Sc. - I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M. Sc. - I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M. Sc. - I [2019 Pattern]Download
11M. Sc. - IIDownload
UG & PG Syllabus of Microbiology Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M. Sc. - I Sem-I [NEP-2020]Download
8M. Sc. - I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M. Sc. - I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M. Sc. - I [2019 Pattern]Download
11M. Sc. - IIDownload
UG & PG Syllabus of Statistics Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Stat. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M. Sc. - I Sem-I Data Science [NEP-2020]Download
8M. Sc. - I Sem-I Statistics [NEP-2020]Download
9M. Sc. - I Sem-I [2022 Pattern]Download
10M. Sc. - I Stat. Sem-II [2022 Pattern]Download
11M. Sc. - I Data Science Sem-II [2022 Pattern]Download
12M. Sc. - I [2019 Pattern]Download
13M. Sc. - IIDownload
UG & PG Syllabus of Mathematics Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
8M. Sc. - I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M. Sc. - I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M. Sc. - I [2019 Pattern]Download
11M. Sc. - IIDownload
UG & PG Syllabus of Electronics Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Sc. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Sc. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Sc. [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Sc.Download
6T. Y. B. Sc.Download
7M. Sc. Sem-I [NEP-2020]Download
8M. Sc. - I Sem-I [2022 Pattern]Download
9M. Sc. - I Sem-II [2022 Pattern]Download
10M. Sc. - I [2019 Pattern]Download
11M. Sc. - IIDownload
UG & PG Syllabus of Computer Science Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.Cs.(CS) Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.Cs.(CS) Sem-I [Eletronices] [NEP-2020]Download
3F.Y.B.Cs.(CS) Sem-I [Statistics] [NEP-2020]Download
4F.Y.B.Cs.(CS) Sem-I [2022 Pattern]Download
5F.Y.B.Cs.(CS) Sem-II [2022 Pattern]Download
6F.Y.B.Cs.(CS) [2019 Pattern]Download
7F.Y.B.Cs.(CS) Electronics Sem-I[2022 Pattern]Download
8F.Y.B.Cs.(CS) Electronics Sem-II [2022 Pattern]Download
9F.Y.B.Cs.(CS) Electronics [2019 Pattern]Download
10F.Y.B.Sc.(CS) Statistics Sem-I [2022 Pattern]Download
11F.Y.B.Sc.(CS) Statistics Sem-II [2022 Pattern]Download
12F.Y.B.Sc.(CS) Statistics [2019 Pattern]Download
13F.Y.B.Sc.(CS) Mathematics Sem-I [2022 Pattern]Download
14F.Y.B.Sc.(CS) Mathematics Sem-II [2022 Pattern]Download
16F.Y.B.Sc.(CS) Mathematics [2019 Pattern]Download
17S. Y. B. Sc. (CS) [2022 Pattern]Download
18S. Y. B. Sc. (CS) [2019 Pattern]Download
19S.Y.B.Sc. (CS) Math’s Download
20 S.Y.B.Sc.(CS) ElectronicDownload
21 S.Y.B.Sc.(CS) EnglishDownload
22T. Y. B. Sc.(CS)Download
23M.Sc I CS SEM-I Syllabus [NEP-2020]Download
24M.Sc I CS SEM-I Syllabus [2022 Pattern]Download
25M.Sc I CS SEM-II Syllabus [2022 Pattern]Download
26M. Sc. - I (CS) [2019 Pattern] Download
27M. Sc. - II (CS) [2019 Pattern]Download
28M.Sc. -II (CS) [2022 Pattern]Download
29Detail UG Syllabus [2019 Pattern]Download
30Detail PG Syllabus[ 2019 Pattern]Download
UG & PG Syllabus of Environmental Science Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.Sc.-EVS. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.Sc.-EVS. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.Sc.-EVS. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.Sc.-EVS. [2019 Pattern]Download
5S.Y.B.Sc.-EVS.Download
6T.Y.B.Sc.-EVS.Download