Academic Notices
New Post
सुधारित SIAC CET २०२५ लेखी परीक्षेसंदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सेंट बॅक शिष्यवृत्ती अर्ज (Re-apply) झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
संस्कृत विषयातील शिष्यवृत्ती – कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी सूचना

faculty of Science

About Science Faculty

Course Structure

Syllabus

Alumni

Departments

Syllabus

UG & PG Syllabus of Physics Department
Class Download Syllabus
PHD Course work Physics SyllabusDownload
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBSc Physics Sem-I & II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBSc Physics Sem-I (NEP 2020 Pattern)Download
FY BSc Physics Sem-II (NEP 2020 Pattern)Download
SYBSc. Physics Sem-III (2020 Pattern)Download
MSc-I Physics Sem-I (NEP 2020 Pattern)Download
MSc-I Physics Sem-II (NEP 2020 Pattern)Download
2022 Pattern
FYB.Sc. Physics Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBSc. Physics Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBSc. Physics Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBSc. Physics Sem-IV (2022 Pattern)Download
MSc-I Physics Sem-I (2022 Pattern)Download
MSc-I Physics Sem-II (2022 Pattern)Download
MSc-II Physics Sem-III (2022 Pattern)Download
MSc-II Physics Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FY BSc Physics Sem-I (2019 Pattern)Download
FY BSc Physics Sem-II (2019 Pattern)Download
SY BSc Physics Sem-III (2019 Pattern)Download
SY BSc Physics Sem-IV (2019 Pattern)Download
TY BSc Physics Sem-V (2019 Pattern)Download
TY BSc Physics Sem-VI (2019 Pattern)Download
MSc-I Physics Sem-I (2019 Pattern)Download
MSc-I Physics Sem-II (2019 Pattern)Download
MSc-II Physics Sem-III (2019 Pattern)Download
MSc-II Physics Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Chemistry Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBSc Chemistry Sem-I & Sem-II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYB.Sc. Chemistry Sem-I (NEP 2020)Download
FYB.Sc Chemistry Sem-II (NEP 2020)Download
MSc.-I Chemistry Sem-I (NEP 2020)Download
MSc.-I Chemistry Sem-II (NEP 2020)Download
2022 - Pattern
FY B.Sc. Chemistry Sem-I (2022 Pattern)Download
FY B.Sc. Chemistry Sem-II (2022 Pattern)Download
SY B.Sc. Chemistry SEM-III (2022 Pattern)Download
SYBSc Chemistry Sem-IV (2022 Pattern)Download
M.Sc.-II Analytical Sem-III (2022 Pattern)Download
M.Sc.-II Analytical Sem-IV (2022 Pattern)Download
M.Sc.-II Inorganic Sem-III (2022 Pattern)Download
M.Sc-II Inorganic Sem-IV (2022 Pattern)Download
M.Sc.-II Organic Sem-III (2022 Pattern)Download
MSc.-II Organic Sem-IV (2022 Pattern)Download
M.Sc-I Chemistry Sem-II (2022 Pattern)Download
M.Sc-I-Chemistry-SEM I (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FY B.Sc. Chemistry Sem-I (2019 Pattern)Download
FY B.Sc. Chemistry Sem-II (2019 Pattern)Download
SY BSc. Chemistry Sem-III (2019 Pattern)Download
SY B.Sc. Chemistry Sem-IV (2019 Pattern)Download
TY B.Sc. Chemistry Sem-V (2019 Pattern)Download
TY B.Sc. Chemistrty Sem-VI (2019 Pattern)Download
M.Sc.-I Chemistrty Sem-I (2019 Pattern)Download
M.Sc.-I Chemistry Sem-II (2019 Pattern)Download
M.Sc.-II Analytical Sem-III (2019 Pattern)Download
M.Sc. II Analytical Sem-IV (2019 Pattern)Download
M.Sc.II Inorganic Sem-III (2019 Pattern)Download
M.Sc.II Inorganic Sem-IV (2019 Pattern)Download
M.Sc.-II Organic Sem-III (2019 Pattern)Download
MSc.-II Organic Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Botany Department
Class Download Syllabus
Ph.D. Botany SyllabusDownload
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBSc Botany Sem-I & II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
F.Y. B.Sc. Botany Sem- I (NEP 2020)Download
F.Y. B.Sc. Botany Sem- II (NEP 2020)Download
SYBSc Botany Sem-III (NEP 2020)Download
M.Sc.I Botany Sem I Syllabus (NEP 2020)Download
M.Sc.I Botany Sem II Syllabus (NEP 2020)Download
MSc-II Botany Sem-III (NEP 2020)Download
2022 - Pattern
F.Y.B.Sc. Sem-I Botany Syllabus (2022 Pattern)Download
F.Y.B.Sc. Sem-II Botany Syllabus (2022 Pattern)Download
S. Y. B. Sc. Sem III Botany Syllabus (2022 Pattern)Download
S.Y. B.Sc. Sem-IV Botany Syllabus (2022 Pattern)Download
TYBSc Botany Sem-V (2022 Pattern)Download
M. Sc. I Sem-I Botany Syllabus (2022 pattern)Download
M. Sc.-I Sem-II Botany Syllabus (2022 Pattern)Download
M. Sc. II Sem-III Botany Syllabus (2022 Pattern)Download
M. Sc.-II Sem-IV Botany Syllabus (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
F.Y.B.Sc. Sem I Botany Syllabus (2019 Pattern )Download
F.Y.B.Sc. Sem II Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
S. Y. B. Sc. Sem III Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
S. Y. B. Sc. Sem IV Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
T.Y.B.Sc. Sem V Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
T.Y.B.Sc. Sem VI Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
M. SC I Sem I Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
M. SC I Sem II Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
M. Sc II Sem III Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
M. Sc II Sem IV Botany Syllabus (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Zoology Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBSc Zoology Sem-I & Sem-II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FY BSc Zoology Sem-I [NEP-2020]Download
FY BSc Zoology Sem-II [NEP-2020]Download
SY BSc Zoology Sem-III [NEP-2020]Download
MSc-I Zoology Sem-I [NEP-2020]Download
MSc-I Zoology Sem-II [NEP-2020]Download
MSc-II Zoology Sem-III [NEP-2020]Download
2022 - Pattern
F. Y. B. Sc. Zoology Sem-I (2022 Pattern)Download
F. Y. B. Sc. Zoology Sem-II (2022 Pattern)Download
S. Y. B. Sc. Zoology Sem-III (2022 Pattern)Download
S. Y. B. Sc. Zoology Sem-IV (2022 Pattern)Download
T. Y. B. Sc. Zoology Sem-V (2022 Pattern)Download
M. Sc. Zoology Sem-I (2022 Pattern)Download
M. Sc. Zoology Sem-II (2022 Pattern)Download
M. Sc. Zoology Sem-III (2022 Pattern)Download
M. Sc. Zoology Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FY BSc Zoology Sem-I (2019 Pattern)Download
FY BSc Zoology Sem-II (2019 Pattern)Download
SY BSc Zoology Sem-III (2019 Pattern)Download
SY BSc Zoology Sem-IV (2019 Pattern)Download
TY BSc Zoology Sem-V (2019 Pattern)Download
TY BSc Zoology Sem-VI (2019 Pattern)Download
MSc-I Zoology Sem-I (2019 Pattern)Download
MSc-I Zoology Sem-II (2019 Pattern)Download
MSc-II Zoology Sem-III (2019 Pattern)Download
MSc-II Zoology Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Microbiology Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBSc Microbiology Sem I & II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBSc Micro Sem-I NEP (NEP-2020 Pattern)Download
FYBSc Micro Sem-II (NEP-2020 Pattern)Download
MSc-I Micro SEM-I (NEP-2020)Download
MSc-I Micro SEM-II (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
FYBSc Micro Sem-I (2022 Pattern )Download
FYBSc Micro Sem-II (2022 Pattern )Download
SYBSc. Micro SEM-III (2022 Pattern )Download
SYBSc. Micro SEM-IV (2022 Pattern )Download
MSc-I Micro SEM-I (2022 Pattern)Download
MSc-I Micro SEM II (2022 Pattern)Download
MSc-II Micro SEM-III (2022 Pattern)Download
MSc-II Micro SEM-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBSc Micro Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBSc Micro Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBSc Micro Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBSc Micro Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBSc Micro Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBSc Micro Sem-VI (2019 Pattern)Download
M.Sc-I Micro SEM-I (2019 Pattern)Download
M.Sc-I Micro SEM-II (2019 Pattern)Download
M.Sc-II Micro SEM-III (2019 Pattern)Download
M.Sc-II Micro SEM-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Statistics Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBSc Sem-I Statistics (NEP-2020)Download
FYBSc Sem-II Statistics (NEP-2020)Download
SYBSc Sem-III Statistics (NEP-2020)Download
FYBSc(CS) Sem-II Statistics Minor (NEP-2020)Download
SYBSc(CS) Sem-II Statistics Minor (NEP-2020)Download
FYBCom Statistics Sem-II Minor (NEP-2020)Download
SYBCom Sem-III Applied Statistics-I (NEP-2020)Download
MSc Statistics Sem-I (NEP-2023)Download
MSc Statistics Sem-II (NEP-2023_PatternDownload
MSc Statistics Sem-III (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
FYBCom Statistics SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBCom Statistics SEM-II (2022 Pattern)Download
SYBCom Statistics SEM-III (2022 Pattern)Download
SYBCom Statistics SEM-IV (2022 Pattern)Download
TYBCom Statistics Sem-V (2022 Pattern)Download
FYBSc (Comp.Sci.)Statistics Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBSc(Comp.Sci.)Statistics Sem-II (2022 Pattern)Download
FYBSc Statistics SEM-I (2022 Pattern)Download
FYBSc Statistics SEM-II (2022 Pattern)Download
SYBSc Statistics Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBSc StatisticsSem-IV (2022 Pattern)Download
TYBSc Statistics Sem-V (2022 Pattern)Download
MSc Statistics-2022 Pattern
MSc-I Statistics Sem-I (2022 Pattern)Download
MSc-I Statistics Sem-II (2022 Pattern)Download
MSc-II Statistics Sem-III (2022 Pattern)Download
MSc-II Statistics Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYBCom Statistics SEM-I (2019 Pattern)Download
FYBCom Statistics SEM-II (2019 Pattern)Download
SYBCom Statistics Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBCom Statistics Sem-IV (2019 Pattern)Download
TYBCom Statistics Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBCom Statistics Sem-VI (2019 Pattern)Download
FYBSc (Comp. Sci.) Sem-I Statistics (2019 Pattern)Download
FY BSc (Comp. sci.) Sem II Statistics (2019 Pattern)Download
FYBSc Statistics Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBSc Statistics Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBSc Statistics Sem III Statistics (2019 Pattern)Download
SYBSc Statistics Sem IV Statistics(2019 Pattern)Download
TYBSc Statistics Statistics Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBSc Statistics Sem-VI (2019 Pattern)Download
MSc-I Statistics Sem-I Statistics (2019 Pattern)Download
MSc-I Statistics Sem-II Statistics (2019 Pattern)Download
MSc-II Statistics Sem-III Statistics (2019 Pattern)Download
MSc-II Statistics Sem-IV Statistics (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Mathematics Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBSc(CS) Maths Sem-I & Sem-II (2024 Pattern)Download
FYBSc Maths Sem-I & Sem-II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBSc Sem-I [NEP-2023]Download
FYBSc Maths Sem-II (2023 Pattern)Download
FYBSc (CS) Maths Sem-II (2023 Pattern)Download
SYBSc Maths Sem-III (2023 Pattern)Download
SYBSc Maths Sem-IV (2023 Pattern)Download
SYBSc(CS) Maths Sem-III (2023 Pattern)Download
SYBSc(CS) Maths Sem-IV (2023 Pattern)Download
MSc-I Maths Sem-I [NEP-2023]Download
MSc-I Maths Sem-II (2023 Pattern)Download
MSc-II Sem III Maths (2023 Pattern)Download
MSc-II Sem IV Maths (2023 Pattern)Download
2022 Pattern
FYBSc. (CS) Maths Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBSc. (CS) Maths Sem-II (2022 Pattern)Download
FYBSc Maths Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBSc Maths Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBSc(CS) Maths Sem-IV (2022 Pattern)Download
SYBSc Maths Sem-IV (2022 Pattern)Download
MSc-I Maths Sem-I (2022 Pattern)Download
MSc-I Maths Sem-II (2022 Pattern)Download
MSc-II Sem-IV Maths (2022 Pattern)Download
2019 Pattern
FYBSc. Maths (CS) Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBSc Maths (CS) Sem-II (2019 Pattern)Download
FYBSc Maths Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBSc Maths Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBSc. Maths (CS) Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBSc. Maths (CS) Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBSc. Maths Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBSc. Maths Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBSc Maths Sem-VI (2019 Pattern)Download
SYBSc Maths Sem-V (2019 Pattern)Download
MSc-I Maths Sem-I (2019 Pattern)Download
MSc-I Maths Sem-II (2019 Pattern)Download
MSc-II Maths Sem-III (2019 Pattern)Download
MSc-II Maths Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Electronics Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBSc (CS) Sem-I UCSELSECP1 (NEP-2020)Download
FYBSc ELEC. Sem-I (NEP-2020)Download
FYBSc ELEC. Sem-II (NEP-2020)Download
FYBSc.(CS)ELEC. Sem-II Minor (NEP-2020)Download
M.Sc-I ELEC. Sem-I (NEP-2020)Download
MSc-I ELEC. Sem-II (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
FYBSc ELEC. Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBSc ELEC. Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBSc ELEC. Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBSc ELEC. Sem-IV (2022 Pattern)Download
FYBSc(CS) ELEC. Sem-I (2022 Pattern)Download
FYBSc(CS) ELEC. Sem-II (2022 Pattern)Download
SYBSc (CS) ELEC. Sem-III (2022 Pattern)Download
SYBSc (CS) ELEC. Sem-IV (2022 Pattern)Download
M.Sc-I ELEC. Sem-I (2022 Pattern)Download
M.Sc-I ELEC. Sem-II (2022 PatternDownload
MSc-II ELEC. Sem-III (2022 Pattern)Download
MSc-II ELEC. Sem-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
FYB.Sc. ELEC. Sem-I (2019 Pattern)Download
FYB.Sc. ELEC. Sem-II (2019 Pattern)Download
FYBCS (CS) ELEC. Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBCS (CS) ELEC. Sem-II (2019 Pattern)Download
SYBCS (CS) Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBCS (CS) Sem-IV (2019 Pattern)Download
SYBSc ELEC. Sem-III (2020 Pattern)Download
SYBSc ELEC. Sem-IV (2020 Pattern)Download
TYBSc ELEC. Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBSc ELEC. Sem-VI (2019 Pattern)Download
MSc-I ELEC. Sem-I (2019 Pattern)Download
MSc-I ELEC. Sem-II (2019 Pattern)Download
MSc-II ELEC Sem-III (2019 Pattern)Download
MSc-II ELEC Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Computer Science Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
NEP - 2020 [2023-Pattern]
FYBSc (CS)-I Sem-I (NEP 2020 Pattern)Download
FYBSc(CS)-I Sem-II (NEP 2020 Pattern)Download
SYBSc(CS) Sem-III (NEP 2020 Pattern)Download
M. Sc.(CS)-I Sem-I (NEP 2020 Pattern)Download
M. Sc.(CS)-I Sem-II (NEP 2020 Pattern)Download
MSc(CS)-II Sem-III (NEP 2020 Pattern)Download
2022 Pattern
FYB.Sc(CS) Sem I (2022 Pattern)Download
FYB.Sc(CS) Sem-II (2022 Pattern)Download
SYB.Sc(CS) Sem-III (2022 Pattern)Download
SYB.Sc(CS) Sem-IV (2022 Pattern)Download
TYBSc(CS) Sem-V (2022 Pattern)Download
M.Sc(CS)-I Sem-I (2022 Pattern)Download
M.Sc(CS)-I Sem-II (2022pattern)Download
M.Sc(CS)-II Sem-III (2022 Pattern)Download
M.Sc(CS)-II Sem-IV (2022_Pattern)Download
2019 Pattern
FYBSc(CS) Sem-I (2019 Pattern)Download
FYBSc(CS) Sem-II (2019_Pattern)Download
SYBSc(CS) Sem-III (2019 Pattern)Download
SYBSc(CS) Sem-IV (2019_Pattern)Download
TYBSc(CS) Sem-V (2019 Pattern)Download
TYBSc(CS) Sem-VI (2019 Pattern)Download
M.Sc.(CS)-I Sem-I (2019Pattern)Download
M.Sc.(CS)-I Sem-II (2019 Pattern)Download
M.Sc(CS)-II Sem-III (2019 Pattern)Download
M.Sc.(CS)-II Sem-IV (2019 Pattern)Download
UG & PG Syllabus of Environmental Science Department
Class Download Syllabus
NEP - 2020 [2024-Pattern]
FYBSc EVS Sem-I& II (2024 Pattern)Download
NEP - 2020 [2023-Pattern]
F.Y.B.Sc. SEM-I EVS (NEP-2020)Download
F.Y.B.Sc. SEM-II EVS (NEP-2020)Download
2022 - Pattern
F.Y.B.Sc. EVS SEM-I (2022 Pattern)Download
F.Y.B.Sc. EVS SEM-II (2022 Pattern)Download
S.Y.B.Sc. EVS SEM-III (2022 Pattern)Download
S.Y.B.Sc. EVS SEM-IV (2022 Pattern)Download
2019 - Pattern
F.Y.B.Sc. SEM-I EVS (2019 Pattern)Download
F.Y.B.Sc. SEM-II EVS (2019 Pattern)Download
S.Y.B.Sc. SEM-III EVS (2019 Pattern)Download
S.Y.B.Sc. SEM-IV EVS (2019 Pattern)Download
T.Y.B.Sc. SEM-V EVS (2019 Pattern)Download
T.Y.B.Sc. SEM-VI EVS (2019 Pattern)Download