Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

student corner

Time Table

FacultyDepartment NameSemesterDownload
Departments of Arts
Arts DepartmentsEnglishU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. MA- I & IIView Time Table
MarathiU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. MA- I & IIView Time Table
HindiP.G. M.A.- I & IIView Time Table
GeographyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.A. & M.Sc.- I & IIView Time Table
HistoryU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.A. & M.Sc.- I & IIView Time Table
PsychologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
PG MA & M.Sc.- I & IIView Time Table
EconomicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. Sem-I And IIView Time Table
Political Sci.U.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. Sem-I And IIView Time Table
Defence and Strategic StudiesU.G. Sem-I, II & VView Time Table
SociologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Lib. Sci.U.G. Sem-I And IIView Time Table
P.G. Sem-IView Time Table
YogaU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Phi. & LogicU.G. Sem-I, II & VView Time Table
SanskritU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Department of Commerce
Commerce Department Commerce-UGU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Commerce-PGP.G. M.Com.- I & IIView Time Table
Commerce-DTLP.G. DTL-IView Time Table
Departments of Science
Science DepartmentsPhysicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
ChemistryU.G. Sem-I, II & V
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
BotanyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
ZoologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
MicrobiologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
StatisticsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
MathematicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.-I & IIView Time Table
ElectronicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
U.G. B.Sc.(CS) Sem-I, II View Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
Computer ScienceU.G. B.Sc. Sem-I,III & IVView Time Table
P.G. M.Sc.-I & IIView Time Table
Environmental ScienceU.G. B.Sc. Sem-I,III & IVView Time Table
Vocational Departments
Vocational DepartmentsJournalism
Food ProcessingU.G. Sem-I,III & IVView Time Table
P.G. M.Voc.-I & IIView Time Table
Dairy Technology
Reail Mgmt.U.G. Sem-I,III & IVView Time Table
E-Comm. & Digt. M/KU.G. Sem-I,III & IVView Time Table
Professional DepartmentsProfessional Departments
BBAU.G.Sem-IView Time Table
BBA(CA)U.G. Sem-I,III & IVView Time Table
Physical EducationU.G. Sem-IView Time Table