Academic Notices
New Post
मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे
New Post
विद्यार्थी शब्दसृजन क्लब आयोजित – ६० सेकंद मराठीत बोला स्पर्धा

student corner

Time Table

FacultyDepartment NameSemesterDownload
Examination Time Table
Oct/Nov 2023 Theory Exam Time Table2019 & 2022 PatternView Time Table
Theory Lecture Time Table
Departments of Arts
Arts DepartmentsEnglishU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. MA- I & IIView Time Table
MarathiU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. MA- I & IIView Time Table
HindiP.G. M.A.- I & IIView Time Table
GeographyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.A. & M.Sc.- I & IIView Time Table
HistoryU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.A. & M.Sc.- I & IIView Time Table
PsychologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
PG MA & M.Sc.- I & IIView Time Table
EconomicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. Sem-I And IIView Time Table
Political Sci.U.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. Sem-I And IIView Time Table
Defence and Strategic StudiesU.G. Sem-I, II & VView Time Table
SociologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Lib. Sci.U.G. Sem-I And IIView Time Table
P.G. Sem-IView Time Table
YogaU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Phi. & LogicU.G. Sem-I, II & VView Time Table
SanskritU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Department of Commerce
Commerce Department Commerce-UGU.G. Sem-I, II & VView Time Table
Commerce-PGP.G. M.Com.- I & IIView Time Table
Commerce-DTLP.G. DTL-IView Time Table
Departments of Science
Science DepartmentsPhysicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
ChemistryU.G. Sem-I, II & V
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
BotanyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
ZoologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
MicrobiologyU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
StatisticsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
MathematicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
P.G. M.Sc.-I & IIView Time Table
ElectronicsU.G. Sem-I, II & VView Time Table
U.G. B.Sc.(CS) Sem-I, II View Time Table
P.G. M.Sc.- I & IIView Time Table
Computer ScienceU.G. B.Sc. Sem-I,III & IVView Time Table
P.G. M.Sc.-I & IIView Time Table
Environmental ScienceU.G. B.Sc. Sem-I,III & IVView Time Table
Vocational Departments
Vocational DepartmentsJournalismU.G. Sem-I,III & IVView Time Table
P.G. M.Voc.-I & IIView Time Table
Food ProcessingU.G. Sem-I,III & IVView Time Table
P.G. M.Voc.-I & IIView Time Table
Dairy TechnologyU.G. Sem-I,III & IVView Time Table
Reail Mgmt.U.G. Sem-I,III & IVView Time Table
E-Comm. & Digt. M/KU.G. Sem-I,III & IVView Time Table
Professional DepartmentsProfessional Departments
BBAU.G.Sem-IView Time Table
BBA(CA)U.G. Sem-I,III & IVView Time Table
Physical EducationU.G. Sem-IView Time Table