Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : Vocational

About Vocational Faculty

Course Structure

Syllabus

Alumni

Departments

Syllabus

UG Syllabus of Journalism Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.-B-Voc-I-JMC Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.-B-Voc-I-JMC Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.-B-Voc-I-JMC Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.-B-Voc-I-JMC [2019 Pattern]Download
5S.Y.-B-Voc-I-JMCDownload
6T.Y.B.-Voc. Download
Post Graduate Syllabus Department Journalism
7M.Voc.-I-JMC Sem-I [NEP-2020]Download
8M.Voc.-I-JMC Sem-I [2022 Pattern]Download
9M.Voc.-I-JMC Sem-II [2022 Pattern]Download
10M.Voc.-I-JMC [2019 Pattern]Download
11M.Voc.-II-JMCDownload
UG Syllabus of Food Processing Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.Voc.-Food.Tech. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.Voc.-Food.Tech. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.Voc.-Food.Tech. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y.Voc.-Food.Tech. [2019 Pattern]Download
5S.Y.Voc.-Food.Tech. Download
6T.Y.Voc.-Food.Tech. Download
Post Graduate Syllabus of Dept. Food Processing
7M.Voc.-I-Food.Tech. Sem-I [NEP-2020]Download
8M.Voc.-I-Food.Tech. Sem-I [2022 Pattern]Download
9M.Voc.-I-Food.Tech. Sem-II [2022 Pattern]Download
10M.Voc.-I-Food.Tech. [2019 Pattern]Download
11M.Voc.-II-Food.Tech.--
UG Syllabus of Dairy Technology Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y. Dairy Tech. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y. Dairy Tech. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y. Dairy Tech. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F.Y. Dairy Tech. [2019 Pattern]Download
5S.Y. Dairy Tech.Download
6T.Y. Dairy Tech.Download
UG Syllabus of Retail Management Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y.-Retail Mgmt. Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y.-Retail Mgmt. Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y.-Retail Mgmt. Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y.-Retail Mgmt. [2019 Pattern]Download
5S. Y.-Retail Mgmt.Download
6T.Y.-Retail Mgmt.Download
UG Syllabus of E-Commerce & Digital Marketing Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F. Y. B. Voc. (ECDM) Sem-I [NEP-2020]Download
2F. Y. B. Voc. (ECDM) Sem-I [2022 Pattern]Download
3F. Y. B. Voc. (ECDM) Sem-II [2022 Pattern]Download
4F. Y. B. Voc. (ECDM) [2019 Pattern]Download
5S. Y. B. Voc. (ECDM)Download
6T.Y.B. Voc. (ECDM) Download