Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : YCMOU

YCMOU विषयी

संपर्क

समंत्रक यादी

वेळापत्रक

संपर्क

For Admission Office Hours

11:00 am to 4:00 pm

Weekly Off

Sunday

For Contact

Dr. Sunil Khamgal, Centre Co-ordinator Study Center – Tuljaram Chaturchand College , Barmati

Center Code

6207A