Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : Commerce

About Commerce Faculty

Course Structure

Syllabus

Our Asset

Student Corner

Our Asset

Commerce Department Faculty
Name of TeacherDesignationQualificationTeaching ExperienceCurriculum Vitae
Dr. J. K. PawarHead and
Assistant Professor
M.Com, MBA, NET, SET,
GDC&A, B.ED, Ph.D.
19View Profile
Dr. N. R. ShahDean and Assistant ProfessorM.Com. M.Phil.
D.T.L.,G D C& A, SET, NET, Ph.D.
18
Dr. V. A. Bale
Assistant Professor
M.Com.
M.B.A(Finance), SET, NET, GDC&A, Ph.D.
12View Profile
Non-Grant
Dr. M.R. BadveAssistant ProfessorM.Com. M.Phil.
NET, SET, Ph. D.
22View Profile
Mr. D.S. GoreAssistant ProfessorM.Com. SET, NET, M. Phil,
Ph.D. Pursuing
09View Profile
Ms. S.M. BorawakeAssistant ProfessorM.Com. SET06View Profile
Dr. R.M. PathanAssistant ProfessorM.Com, MBA, DTL, GDC&A,
Ph. D, D.Lit.
14View Profile
Dr. T.G. SanagaleAssistant ProfessorM.Com.,
MBA(Fin.),MA(Eco.), SET(Commerce) SET(Eco.), NET(Commerce), DTL, B.Ed., GDC&A, LLB,
Ph.D.(Commerce)
11View Profile
Mr. R.S. MoreAssistant ProfessorM.Com, SET,
GDC&A, DTL
04View Profile
Mrs. P.A. VhoraAssistant ProfessorM.Com., M. Phil17View Profile
Ms. M.B. BhosaleAssistant ProfessorM.Com, DTL, GDC&A, M.A (Eco)12View Profile