Tuljaram Chaturchand College

Of Arts, Science & Commerce, Baramati.

Autonomous | Religious Minority Institute

Affiliated to Savitribai Phule Pune University

College With Potential For Excellence (CPE)

Re-Accredited by NAAC 'A+' Grade (CGPA 3.55)

ISO 9001-2015
Certified

DST FIST 'O'
Level

DBT
Star College

Junior Non Grant Teacher Recruitment- Google Form Link

Read More

Senior Non Grant Assit. Professor Recruitment – Google Form Link

Read More

REQUIRED (Jr. College, Non-Grant)

Read More

REQUIRED (Sr. College, Non-Grant)

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांचे सेंट बँक शिष्यवृत्ती अर्ज (Re-apply) झालेल्या विध्यार्थ्यांना मुदतवाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना-30/04/2022

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील अनूसूचित जाती (एस. सी.) प्रवर्गातील विध्यार्थ्यांना अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांचे सेंट बँक शिष्यवृत्ती अर्ज (Re-apply) झालेल्या विध्यार्थ्यांना मुदतवाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना-04-04-2022

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी) विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड मोबाईल नंबरला लिंक करणेसाठी शिबीर आयोजित करण्यात आलेबाबत विध्यार्थ्यांना महत्वाची सूचना

Read More

मुदतवाढीबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती मुदतवाढीबाबत (फक्त सिनिअर कॉलेज)

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी) ओ.बी.सी. , एन. टी. , एस. बी.सी. विध्यार्थ्यांना मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने उत्पन्न मर्यादा वाढविलेबाबत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी) विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अंतर्गत शिष्यवृत्ती योजना सन २०२१-२२ (फक्त सिनिअर कॉलेज विध्यार्थ्यांसाठी ) महात्मा ज्योतिराव फुले गुणवंत विध्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विध्यार्थ्यांना NSP पोर्टलवरून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर , अल्पसंख्यांक व दिव्यांगजन विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मुदतवाढीबाबत महत्वाची सूचना

Read More