Anekant Education Society's
Tuljaram Chaturchand College of Arts, Science & Commerce
- Online Payment System -


Online Payment System

Important Notes / महत्वाच्या सूचना
If you are purchasing Brochure then enter correct student name without fail.
जर तुम्ही ब्रोशर/माहिती पुस्तिका खरेदी करत असाल तर विद्यार्थ्याचे नाव न चुकता भरणे आवश्यक आहे.

Note: Before purchasing Brochure, click here to check Important NOTICES and Deadlines.
टीप : ब्रोशर/माहिती पुस्तिका खरेदीकरण्या आधी ऑनलाईन प्रक्रीये विषयी ची महत्वाची माहिती आणि तारखांबद्दल येथे वाचा.

 
Surname    
First Name    
Middle Name    
Mobile Number       
E-Mail Id    
Payment for  

Details

-

Amount to Pay

Rs. 0